සමාගම් පුවත්

කැල්සියම් ලෝහ නිස්සාරණ වයර්

2022-10-26

HS: 2805 1200 90

ආරම්භය: චංෂි, ෂැන්සි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය

1.

ප්රධාන

අපිරිසිදුකම්

Ca

එම්.ජී

අල්

කියු

පෙ

නි

Mn

98.5

0.6

0.9

0.005

0.05

0.005

0.05

2. යෙදුම්

විවිධ කැල්සියම් කෝර්ඩ් වයර් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් කැල්සියම් ලෝහ නිස්සාරණය කරන ලද වයර් භාවිතා කරයි.

3. විෂ්කම්භය සහ ඝනත්වය

7.5mm /- 0.2mm, 68-73 g/m දී,

8.5mm /- 0.2mm, 85-90 දී

4. ඇසුරුම් කිරීම

කැල්සියම් ලෝහ නිස්සාරණය කරන ලද වයර් ඇසුරුම් කර ඇතWe use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept